Home » Driver máy in » Phiếu Nghiệm Thu Mực In

Phiếu Nghiệm Thu Mực In

https://drive.google.com/open?id=0B3YzQ6XRhWYyVURualNlempOSnM

 cty

https://drive.google.com/open?id=0B3YzQ6XRhWYyTTM2eG8tUTN3QWs

 

 

 

                                                                                     PHIẾU THU                                                          

Tên khách hàng :………………………………………………………………….

Địa chỉ :……………………………………………………………………………..

Người liên hệ:……………………………………………………………………….

 

 

 

Nội dung:

STT Tên máy Phương Pháp Thành tiền
       
       

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

Tổng tiền  

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bằng chữ ………………………………………………………………… ………………………………………………

Ghi chú :

  • Phiếu có giá trị khi hai bên ký kết
  • Mọi chi tiết bảo hành xin liên hệ ngay sau khi có sự cố
  • Phiếu chưa bao gồm VAT

 

Khách hàng                                                                Kỹ thuật viên

 

Ngày ………. Tháng ……. Năm 2016

https://drive.google.com/open?id=0B3YzQ6XRhWYyVURualNlempOSnM