Driver máy in

Phiếu Nghiệm Thu Mực In

https://drive.google.com/open?id=0B3YzQ6XRhWYyVURualNlempOSnM  cty https://drive.google.com/open?id=0B3YzQ6XRhWYyTTM2eG8tUTN3QWs                                                                                            PHIẾU THU                                                           Tên khách hàng :…………………………………………………………………. Địa chỉ :…………………………………………………………………………….. Người liên hệ:……………………………………………………………………….       Nội dung: STT Tên máy Phương Pháp Thành tiền                                                           …

Read More »